gymnastic exercise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gymnastic exercise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gymnastic exercise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gymnastic exercise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gymnastic exercise

    (gymnastics) an exercise designed to develop and display strength and agility and balance (usually performed with or on some gymnastic apparatus)

    Similar:

    gymnastics: a sport that involves exercises intended to display strength and balance and agility

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).