guillotine shears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guillotine shears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guillotine shears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guillotine shears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • guillotine shears

    * kỹ thuật

    máy cắt tấm

    cơ khí & công trình:

    máy cắt (đứt) tấm