guileless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guileless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guileless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guileless.

Từ điển Anh Việt

  • guileless

    * tính từ

    chân thật, ngây thơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet