guilelessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guilelessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guilelessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guilelessness.

Từ điển Anh Việt

  • guilelessness

    * danh từ

    tính chân thật, tính ngây thơ