guilelessly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guilelessly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guilelessly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guilelessly.

Từ điển Anh Việt

  • guilelessly

    * phó từ

    chân thật, ngây thơ