grounding reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grounding reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grounding reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grounding reactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grounding reactor

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ điện kháng nối đất