grading operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grading operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grading operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grading operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grading operation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    công tác san đất