glossy millboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glossy millboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glossy millboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glossy millboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glossy millboard

    * kỹ thuật

    giấy láng

    xây dựng:

    giấy nhẵn