gipsy moth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gipsy moth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gipsy moth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gipsy moth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gipsy moth

    Similar:

    gypsy moth: European moth introduced into North America; a serious pest of shade trees

    Synonyms: Lymantria dispar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).