gigabit router (gr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigabit router (gr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigabit router (gr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigabit router (gr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gigabit router (gr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bộ định tuyến Gigabit