gigabits per second nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigabits per second nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigabits per second giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigabits per second.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gigabits per second

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số gigabit trong một giây