gigabit (gb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigabit (gb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigabit (gb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigabit (gb).

Từ điển Anh Việt

  • gigabit (Gb)

    (Tech) một tỷ bit