gelatinous tissue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelatinous tissue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelatinous tissue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelatinous tissue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gelatinous tissue

    * kinh tế

    mô gelatin