gelatinous curd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelatinous curd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelatinous curd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelatinous curd.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gelatinous curd

    * kinh tế

    cục fomat dẻo