gelatinous explosive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelatinous explosive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelatinous explosive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelatinous explosive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gelatinous explosive

    * kỹ thuật

    chất nổ gelatin