gay lussac's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gay lussac's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gay lussac's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gay lussac's law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gay lussac's law

    * kỹ thuật

    định luật Gay Lussac