gaylussacia brachycera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaylussacia brachycera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaylussacia brachycera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaylussacia brachycera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gaylussacia brachycera

    Similar:

    box huckleberry: creeping evergreen shrub of southeastern United States having small shiny boxlike leaves and flavorless berries

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).