gay-lussac tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gay-lussac tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gay-lussac tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gay-lussac tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gay-lussac tower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    Tháp Gay-Lussac