galilean telescope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galilean telescope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galilean telescope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galilean telescope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galilean telescope

    * kỹ thuật

    vật lý:

    kính thiên văn galilei

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • galilean telescope

    a type of refracting telescope that is no longer used in astronomy