galilean system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galilean system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galilean system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galilean system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galilean system

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống chuẩn gốc galilean