funny wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

funny wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm funny wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của funny wagon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • funny wagon

    an ambulance used to transport patients to a mental hospital

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).