funny-bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

funny-bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm funny-bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của funny-bone.

Từ điển Anh Việt

  • funny-bone

    * danh từ

    phần khủyu tay nhạy với tác động bên ngoài