forcible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forcible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forcible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forcible.

Từ điển Anh Việt

 • forcible

  /'fɔ:səbl/

  * tính từ

  bắng sức mạnh, bằng vũ lực

  a forcible entry into a building: sự xông vào nhà bằng vũ lực

  sinh động; đầy sức thuyết phục

  a forcible speaker: người nói có sức thuyết phục mạnh mẽ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forcible

  impelled by physical force especially against resistance

  forcible entry

  a real cop would get physical

  strong-arm tactics

  Synonyms: physical, strong-arm