forcible-feeble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forcible-feeble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forcible-feeble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forcible-feeble.

Từ điển Anh Việt

  • forcible-feeble

    /'fɔ:səbl,fi:bl/

    * tính từ

    diễu võ dương oai để che dấu sự yếu hèn, già trái non hột