forcibleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forcibleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forcibleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forcibleness.

Từ điển Anh Việt

  • forcibleness

    /'fɔ:səblnis/

    * danh từ

    tính chất ép buộc

    tính sinh động; sức thuyết phục