fondant sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fondant sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fondant sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fondant sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fondant sugar

    * kinh tế

    đường sáp (một loại đường mềm kết tinh lại)