fondant hardener format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fondant hardener format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fondant hardener format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fondant hardener format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fondant hardener format

    * kinh tế

    chất để làm format mềm