fondant (creaming) machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fondant (creaming) machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fondant (creaming) machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fondant (creaming) machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fondant (creaming) machine

    * kinh tế

    máy đánh trộn fomat