flowchart text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowchart text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowchart text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowchart text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flowchart text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản lưu đồ