floozy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

floozy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm floozy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của floozy.

Từ điển Anh Việt

  • floozy

    /floozy/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mèo, gái điếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet