filtration loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filtration loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filtration loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filtration loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filtration loss

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự hao hụt do lọc