filtration area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filtration area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filtration area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filtration area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filtration area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    diện tích lọc

    diện tích thấm