filtrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filtrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filtrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filtrate.

Từ điển Anh Việt

 • filtrate

  /'filtrit/

  * danh từ

  phần lọc, phần nước lọc ra

  * động từ

  (như) filter

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • filtrate

  * kinh tế

  dịch lọc

  lọc

  * kỹ thuật

  chất lọc

  nước lọc

  phần lọc

  phần thấm qua

  xây dựng:

  phần thấm

  sản phẩm lọc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filtrate

  the product of filtration; a gas or liquid that has been passed through a filter

  Similar:

  filter: remove by passing through a filter

  filter out the impurities

  Synonyms: strain, separate out, filter out