filtering layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filtering layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filtering layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filtering layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filtering layer

    * kỹ thuật

    lớp lọc

    lớp thấm

    tầng lọc