fifth lateran council nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fifth lateran council nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fifth lateran council giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fifth lateran council.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fifth lateran council

    the council in 1512-1517 that published disciplinary decrees and planned (but did not carry out) a crusade against Turkey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).