fiducial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiducial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiducial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiducial.

Từ điển Anh Việt

 • fiducial

  /fi'dju:ʃjəl/

  * tính từ

  (thiên văn học) chuẩn, lấy làm cơ sở so sánh

  fiducial point: điểm chuẩn để so sánh

 • fiducial

  an toàn, tin cậy, bảo đảm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fiducial

  * kỹ thuật

  an toàn

  bảo đảm

  tin cậy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fiducial

  used as a fixed standard of reference for comparison or measurement

  a fiducial point

  based on trust

  Similar:

  fiduciary: relating to or of the nature of a legal trust (i.e. the holding of something in trust for another)

  a fiduciary contract

  in a fiduciary capacity

  fiducial power