feel simulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feel simulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feel simulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feel simulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • feel simulator

    * kỹ thuật

    bộ mô phỏng cảm giác