fd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fd.

Từ điển Anh Việt

  • fd

    * (viết tắt)

    Người bảo vệ đức tin (Fidei Defensor)