externally tangent circles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

externally tangent circles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm externally tangent circles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của externally tangent circles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • externally tangent circles

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các vòng tròn tiếp xúc ngoài