exert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exert.

Từ điển Anh Việt

 • exert

  /ig'zə:t/

  * ngoại động từ

  dùng, sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng...)

  to exert oneself: cố gắng, rán sức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • exert

  * kỹ thuật

  tác dụng

  vật lý:

  gây ra (lực)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • exert

  put to use

  exert one's power or influence

  Synonyms: exercise

  make a great effort at a mental or physical task

  exert oneself

  Similar:

  wield: have and exercise

  wield power and authority

  Synonyms: maintain