evolution of gas from solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evolution of gas from solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evolution of gas from solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evolution of gas from solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evolution of gas from solution

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thoát khí từ dung dịch