epicyclic gear (planetary wheel) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epicyclic gear (planetary wheel) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epicyclic gear (planetary wheel) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epicyclic gear (planetary wheel).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • epicyclic gear (planetary wheel)

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bộ bánh răng hành tinh