eol (expression oriented language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eol (expression oriented language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eol (expression oriented language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eol (expression oriented language).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eol (expression oriented language)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ định hướng biểu thức