end-of-transmission character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end-of-transmission character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end-of-transmission character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end-of-transmission character.

Từ điển Anh Việt

  • end-of-transmission character

    (Tech) ký tự kết thúc truyền