end-of-transmission-block (etb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end-of-transmission-block (etb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end-of-transmission-block (etb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end-of-transmission-block (etb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end-of-transmission-block (etb)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cuối khối truyền

    sự kết thúc khối truyền