end-of-transmission-block character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end-of-transmission-block character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end-of-transmission-block character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end-of-transmission-block character.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end-of-transmission-block character

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ký tự cuối khối truyền