end-of-transmission block character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end-of-transmission block character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end-of-transmission block character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end-of-transmission block character.

Từ điển Anh Việt

  • end-of-transmission block character

    (Tech) ký tự khối kết thúc truyền