embryonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

embryonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm embryonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của embryonic.

Từ điển Anh Việt

 • embryonic

  /,embri'ɔnik/

  * danh từ

  (thuộc) phôi, giống phôi

  còn phôi thai, còn trứng nước, chưa phát triển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • embryonic

  * kỹ thuật

  y học:

  phôi thai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • embryonic

  of an organism prior to birth or hatching

  in the embryonic stage

  embryologic development

  Synonyms: embryologic, embryonal

  in an early stage of development

  the embryonic government staffed by survivors of the massacre

  an embryonic nation, not yet self-governing

  Synonyms: embryotic