elevator balancing wire rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elevator balancing wire rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elevator balancing wire rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elevator balancing wire rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elevator balancing wire rope

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp cân bằng thang máy