elementary layer of compressed soil mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elementary layer of compressed soil mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elementary layer of compressed soil mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elementary layer of compressed soil mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elementary layer of compressed soil mass

    * kỹ thuật

    lớp đầu của tầng đất nén